شرکت بازرگانی پارسیان

Parsian Enterprise Community Partners (PECP)

UABS & CONSEP

توضیحاتی در خصوص UABS و CONSEP
CONSEP
Consep وسیله ای است که در سیستمهای ترمز بادی بکار رفته و باعث تمیز شدن هوا قبل از ورود به Air drier میشود. توسط این دستگاه ذرات معلق آب و روغن و همچینین ریز گردها از هوای فشرده شده توسط کمپرسور جدا شده و خشک کن هوا و سوپاپها از اینکه در معرض این آلودگیها قرارگیرند محافظت میشوند.این سیستم را میتوان هم درابتدا و همزمان بانصب سیستمهای ترمز بادی همراه با دیگر قطعات سیستم نصب نمود یا اینکه بعدا
به سیستم ترمزی که دارای این دستگاه نمیباشد به مدار اضافه نمود .
هوای متراکم شده توسط کمپرسور وارداین دستگاه میشود و به چرخش درمیاید .چرخش هوا در درون این سیستم و خنک شدن آن بواسطه مکانیزم خاصی که درآن وجود دارد باعثمیشود که ذرات معلق آب ، روغن و ریز گردها از هوای متراکم، جدا شده و در لایه پائینی دستگاه قرار گرفته و متعاقبا از مجرائی که در زیر کانسپ وجود دارد تخلیه گردد .این پر شدن هوا ، گردش آن در دستگاه و نهایتا تخلیه مواد زائد دائما و بطور اتومات در مدار تکرار میشود و باعث طولانی شدن عمر خشک کن هوا ، فیلتر ، سوپاپها و نهایتا عملکرد خوب سیستم میشود . وزن این دستگاه حدودا 2 کیلو گرم بوده ، تحت فشار 51 بار و در
دمای 51 تا 08 + درجه عمل نموده و قادر است در شرایط بسیار بد آب و هوائی – سیستمهای ترمز بادی را که در معرض آلودگی شدید قرار دارند محافظت نماید.
اخیرا تعداد قابل توجهی از این دستگاه بر روی خودروهائی که بیشترین تردد را در مناطق جنوبی کشورداشته و در معرض بیش ازحد ریز گردها و آلودگی هوا قرار دارند نصبگردیده است . عملکرد و کارائی این سیستم بقدری بالا بوده که حتی در برخی مکانها که دارای شرایط آب و هوائی نسبتا خوبی هستند )جهت کاهش هزینه( میتوان خشک کن هوا را از مدار خارج نموده و صرفا به نصب کانسب اکتفا نمود .
UABS
UABS ( Universal ABS ( سیستم ای بی اسی است که صرفا مخصوص تریلر است)سمی تریلر ،
تریلر کامل و تریلر با اکسل مرکزی ( که همان سیستم ABS است اما نسبت به سیستم های رایج و
معمول ABS دارای تفاوتی است که در ذیل شرح داده شده است . سیستم UABS ذاتا دارای ویژگی ضد واژگونی نیست اما این قابلیت را دارد که با اضافه شدن یک
ماژول ایمنی ) منظور یک ولو یا سوپاپ اضافی است( دارای ویژگی ضد واژگونی نیز بشود. ناگفته نماند که این ماژول از قبل در سیستم UABS تعبیه شده است و کافی است که در هنگام نصب آنرا وارد مدار نمائیم .بنابر این UABS را میتوان به دو صورت استفاده نمود .بصورت معمولی و بدون هیچ ماژول
اضافی )ِیعنی بدون اینکه سوپاپ یا ماژول اضافی آنرا وارد مدار کنیم ( که در اینصورت عملکرد آن مانند دیگر ABS های معمولی خواهد بود .و اما بصورت دیگر و اینکه ماژول اضافه آنرا نیز وارد مدار نمائیم که در اینصورت خودروی ما دارای کنترل پایداری یا بعبارتی دارای ویژگی ضد واژگونی نیز
خواهد شد .اما امتیاز و برتری این سیستم نسبت به سیست ABS و EBS چیست ؟ همانگونه که میدانید یکی از اهداف عمده بکارگیری سیستم EBS خاصیت ضد واژگونی آنست اما میدانیم که سیستم EBS دارای پیچیدگی هائی است که در زمان عدم عملکرد صحیح و خرابی آن کل سیستم میبایست تعویض شده و قابلیت تعمیررا ندارد که در این هنگام هزینه هنگفتی را به مصرف کنندگان تحمیل میکند . اما سیستم UABS که مانند سیستم EBS همان خاصیت ضد واژگونی را دارد، دارای ویژگیهای ذیل نیز میاشد :
-5 بسیار ارزانتر از سیستم EBS است.
-2 بسیار ساده بوده و پیچیدگی سیستم EBS را ندارد .
-3 نصب آن بسیار ساده میبشد .
-5 در هنگام خرابی قابلیت تعمیر رادارد و نیاز به تعویض کل سیستم نیست.
-1 میتوان آنرا به دو صورت بکار برد ) بصورت ABS ساده و شکل رایج آن و بصورتی که دارای
خاصیت ضد واژگونی نیز باشد. یعنی برای خودروی ما عملکرد EBS را نیز داشته باشد(
و برتری UABS نسبت به ABS های معمولی ویژگی ضد واژگونی آنست که این ویژگی درABS های معمولی وجود ندارد .
لازم به توضیح است سیستم UABS و همچنمین CONSEP صرفا از ابداعات شرکت هالدکس بوده که این سیستمها در رنج محصولات شرکتهای وابکو و کنور موجود نمیباشد.